Logo: Powiat Średzki Powiat Średzki

Logo: Głuchoniemi Logo: BIP

Informacje

Narzędzia i usługi

Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa (UAB)

23-03-2011

Pracownicy wydziału:

Jerzy Filarowski, kierownik - tel. 71 396 89 04, pok. nr 203
Piotr Braczkowski - tel. 71 396 89 05, pok. nr 203
Lucyna Fiutak - tel. 71 396 89 06, pok. nr 202
Katarzyna Lipińska - tel. 71 396 89 74, pok. nr 202
Paweł Markowski - tel. 71 396 89 06, pok. nr 202
Dominika Wiktorek - tel. 71 396 89 05, pok. nr 203
 
Zadania wydziału:
 1. zatwierdzanie projektów budowlanych obiektów oraz wydawanie pozwoleń na budowę i rozbiórkę obiektów budowlanych, z wyłączeniem dróg krajowych i wojewódzkich, przyjmowanie zgłoszeń o o rozbiórce i budowie obiektów budowlanych niewymagających wydania pozwolenia na budowę,
 2. prowadzenie, w granicach swojej właściwości, analiz i studiów z zakresu zagospodarowania przestrzennego, odnoszące się do obszaru powiatu i zagadnień jego rozwoju,
 3. stwierdzanie w formie zaświadczenia spełnienia przez lokal wymagań samodzielnego lokalu mieszkalnego lub samodzielnego lokalu wykorzystywanego na cele inne niż mieszkalne,
 4. wykonywanie zadań administracji architektoniczno-budowlanej jako organu pierwszej instancji w zakresie wydawania decyzji administracyjnych w sprawach określonych ustawami, prowadzenia ujednoliconej ewidencji wydawanych decyzji i rejestru wniosków o pozwolenie na budowę oraz decyzji pozwolenia na budowę, przechowywanie zatwierdzonych projektów budowlanych i innych dokumentów objętych pozwoleniem na budowę, co najmniej przez okres istnienia obiektu budowlanego oraz nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego,
 5. kontrola posiadania przez osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie uprawnień do pełnienia tych funkcji,
 6. przekazywanie organom nadzoru budowlanego kopii decyzji, postanowień i zgłoszeń wynikających z przepisów prawa budowlanego oraz powiadamianie tych organów o stwierdzonych nieprawidłowościach przy wykonywaniu robót budowlanych lub utrzymaniu obiektów budowlanych,
 7. uczestniczenie na wezwanie organu nadzoru budowlanego w czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych,
 8. prowadzenie spraw w dziedzinie górnictwa odnośnie obiektów i robót budowlanych usytuowanych na terenach będących w dyspozycji zakładów górniczych,
 9. w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia ludzi związanych z budową, utrzymaniem lub rozbiórką obiektów budowlanych możliwość wydawania właściwemu powiatowemu inspektorowi nadzoru budowlanego poleceń podjęcia działań zmierzających do usunięcia tego zagrożenia,
 10. opiniowanie wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych pod budowę autostrad,
 11. wydawanie właścicielom domów jednorodzinnych ubiegających się o przyznanie dodatku mieszkaniowego zaświadczeń potwierdzających powierzchnię użytkową i wyposażenie techniczne domu,
 12. poświadczanie oświadczeń zamawiających wykonanie inwestycji w zakresie infrastruktury towarzyszącej o przeznaczeniu jej w stopniu powyżej 60 % na cele budownictwa mieszkaniowego.
 • Baner: Gmina i Miasto Środa ŚląskaGmina i Miasto Środa Śląska
 • Baner: Gmina KostomłotyGmina Kostomłoty
 • Baner: Gmina MałczyceGmina Małczyce
 • Baner: Gmina MiękiniaGmina Miękinia
 • Baner: Gmina UdaninGmina Udanin