Logo: Powiat Średzki Powiat Średzki

Logo: Głuchoniemi Logo: BIP

Informacje

Narzędzia i usługi

News box

Ilustracja do informacji: Brak profesjonalizmu burmistrza naraża zdrowie i życie mieszkańców

Brak profesjonalizmu burmistrza naraża zdrowie i życie mieszkańców

Kładka Na Polance, której temat został mocno nagłośniony przez burmistrza Środy Śląskiej  jest samowolą budowlaną, nigdzie nie zaewidencjonowaną, zlokalizowaną nad rzeką Średzka Woda. Utrzymanie wspomnianej kładki nie leży jednak w gestii starosty średzkiego i nieprawdą jest, że starosta jest właścicielem kładki oraz ociąga się z jej naprawą.
Starosta średzki jako podmiot władający gruntem pod ciekiem Średzka Woda zobowiązany jest do trzymania i konserwacji urządzeń wodnych. Natomiast kładka nie stanowi urządzenia wodnego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo Wodne i w związku z tym starosta nie jest podmiotem odpowiedzialnym za jej należyte utrzymanie. 
 
W poście zatytułowanym „Starosta ociąga się z naprawą kładki Na Polanie” burmistrz nieprawidłowo powołał się na prawo cywilne celowo wprowadzając w błąd czytelników i  obarczając odpowiedzialnością za stan kładki starostę powiatu. Przedmiotowa kładka jest zakończeniem ul. Na Polance, będącej działką gminną. Tym samym kładka ta służy jako droga komunikacyjna dla mieszkańców Środy Śląskiej, zwłaszcza z części północnej miasta. W takiej sytuacji mamy do czynienia z zaspokajaniem zbiorowych potrzeb wspólnoty, obejmującym także sprawy gminnych dróg, ulic i mostów oraz sprawy bezpieczeństwa obywateli co należy do zadań własnych Gminy (art. 7 ust. 1 pkt 2 i 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.506, ze zm. – dalej u.s.g.). Z zasady domniemania kompetencji gminy, wyrażonej w art. 6 ust. 1 u.s.g., wynika, że do zakresu działania Gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Tym samym do dbałości o stan techniczny kładki zobowiązana jest Gmina Środa Śląska.  
 
Należy przy tym podkreślić, że takie rozumienie podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie kładki zgodnie  z art. 66 ust. 1 ustawy Prawo budowlane nie budzi żadnych wątpliwości, czego wyrazem jest niezmienne od lat orzecznictwo sądowe w tym zakresie (por. wyrok WSA w Rzeszowie II SA/Rz 433/11, wyrok WSA w Warszawie VIII SA/Wa 420/11, wyrok WSA w Lublinie II SA/Lu 553/12 wyrok WSA w Gliwicach II SA/Gl 864/12). Ponadto przypominamy, że w 2007 roku ówczesny burmistrz Środy Śląskiej Bogusław Krasucki dokonał remontu wspomnianej kładki za niemal 38 tys. zł. Również obecny włodarz miasta w styczniu br. zabezpieczył wspomnianą kładkę, o czym szeroko informował na portalach internetowych.  
 
Żeby zakończyć spekulacje dotyczące nieszczęsnej kładki starosta zwrócił się do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Środzie Śląskiej z wnioskiem o dokonanie kontroli stanu technicznego przejścia. Po jej przeprowadzaniu inspektor nadzoru wyda decyzję administracyjną wskazującą podmiot odpowiedzialny za stan kładki i jej naprawę.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

  • Baner: Gmina i Miasto Środa ŚląskaGmina i Miasto Środa Śląska
  • Baner: Gmina KostomłotyGmina Kostomłoty
  • Baner: Gmina MałczyceGmina Małczyce
  • Baner: Gmina MiękiniaGmina Miękinia
  • Baner: Gmina UdaninGmina Udanin